Back to top

Informace o zpracovávání osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků Be-Servis

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů Be-Servis Bednář Pavel (dále jen „Be-Servis“). Topíte zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a zákazníků pouze za účelem vyvíjení obchodní činnosti a plnění s ní spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků, je:

Bednář Pavel,
Sebranice 242,
679 31

IČ: 87216655,
DIČ: CZ830522/3762

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Be-Servis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro potřeby uzavření a plnění obchodních smluv a dále pro potřeby vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. Právním základem zpracování je splnění závazku ze smluv (smlouva nemusí být uzavřena písemně).

4. Doba zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

5. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění práv a závazků ze smlouvy – titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jinou kontaktní adresa, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
Osobní údaje Be-Servis zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 7 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany Topíte technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.
Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.
Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U Be-Servis platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec i útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Topíte. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Be-Servis, jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

7. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Be-Servis s výjimkou případů, kdy:

  • máme Váš souhlas;
  • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);
  • mzdovou agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel;
  • IT služby pro nás zajišťuje externí dodavatel;
  • zajišťování zboží a služeb pro zákazníky pro nás zajišťují externí dodavatelé zboží a služeb jako např. přepravní společnosti atp.;

k některým Vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci popř. jiné osoby, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

8. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Be-Servis nebo na E-mail: bednarpavel@be-servis.cz

 

 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz